Beleidsthema’s nieuwe Almeerse coalitie 2018 tot 2022 t.a.v. jeugdzorg

 

Wijkteams

Wijkteams hebben een belangrijke functie in Almere. Wij hebben maximaal vertrouwen in de expertise en professionaliteit van de wijkteams. Het is nu tijd om te werken aan de doorontwikkeling van die teams, waarbij efficiëntie, doeltreffendheid en multidisciplinair werken het uitgangspunt zijn. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit verder vorm te geven is. Wij willen de slagkracht verhogen, waarvoor er mandaat en middelen moeten zijn om acties te kunnen ondernemen. Wij verwachten hierdoor dat het eigenaarschap zich zal versterken. Maatwerk is hierbij het leidende principe, naar de inwoners, maar ook ten aanzien van de inrichting van de teams: waar nodig wordt een medewerker van Werk & Inkomen èn Jeugdzorg aangehaakt.

We investeren om wijkteams laagdrempeliger te maken door de fysieke en telefonische bereikbaarheid te verbeteren. De cliënt staat nadrukkelijk centraal; er wordt gezocht naar passende zorg. We praten mèt iemand en niet óver iemand. Cliënten praten mee en hun mening wordt meegenomen in het besluit.

Ondersteuningsprofielen worden alleen ingevoerd om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren. Wij willen een klantvriendelijker persoonsgebonden budget beleid (PGB) ontwikkelen.

Het principe ‘Een huishouden, een plan, een aanpak, ook op school’, zetten wij voort. Ten aanzien van de overgang van 18- naar 18+ ervaren wij weliswaar de afhankelijkheid van de landelijke regelingen, maar wij laten iemand die 18 wordt niet zomaar los.

We werken samen met onze partners aan de beste zorg voor onze inwoners en gaan uit van vertrouwen en meerjarig partnerschap. We toetsen regelmatig deze samenwerkingsverbanden op effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid bij cliënten. Aanbesteden doen we alleen als het wettelijk verplicht is.

 

Onderwijs

 

….Onze inzet op onderwijs is het aantal thuiszitters te verlagen. We verruimen de mogelijkheden voor een leven lang leren voor mensen met een beperking. De kansrijke verbinding en daarmee verdere ontschotting tussen onderwijs en jeugdhulp wordt waar nodig verder uitgerold. Wij blijven staan voor een sterk en gevarieerd aanbod van (mbo-)opleidingen in de stad en willen het kenniscluster rond voedsel en (stads)landbouw op alle onderwijsniveaus versterken. Zoals aangegeven willen we dit in gezamenlijkheid met de partners in het onderwijs doen. Ook zien wij kansen om dit te verbreden met het bedrijfsleven zodat er een goede aansluiting is tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Talentontwikkeling door het AKT kan worden verbreed naar cultuur en onderwijs.

  

Jeugd

Wij willen dat ieder kind in Almere kan opgroeien tot een volwassene die in staat is zelfstandig een plaats in de samenleving in te nemen. De ouders of verzorgers hebben daarbij de primaire verantwoordelijkheid. Daarnaast is er hulp vanuit het sociale netwerk rond ouders, scholen en gemeentelijke voorzieningen. Uit de gesprekken met de stad blijkt dat ook hier ontschotting een van de grootste uitdagingen is.

Kinderen en jongeren moeten een eigen plek hebben in onze stad. Dit betekent voldoende speelplekken en plekken voor jongeren om zich te ontspannen en te ontplooien, bijvoorbeeld via sport en cultuur. Wij willen samen met de jongeren en kinderen kijken wat zij nodig hebben. Ook zij moeten de ruimte krijgen, waarbij overlast wordt beperkt. Hiervoor investeren we extra in jongerenwerkers en jeugdBOA’s.

Voor de jongere is het belangrijk dat als er problemen zijn in de opvoeding, dit snel wordt opgemerkt. Wij vinden preventie bij jongeren heel belangrijk en investeren daarin. Voorbeelden hiervan zijn de businesscase Jeugd, o.a. jeugdhulparrangementen. Maar zeker als er sprake is van ‘vechtscheidingen’, armoede en schulden staat voor ons het belang van het kind centraal. Huiselijk geweld en kindermishandeling krijgen altijd de hoogste prioriteit en worden via Veilig Thuis aangepakt.

Wij gaan actief aan de slag met de uitvoering van de aandachtspunten uit de evaluatie en monitor jeugdhulp. Concreet betekent dit het wegwerken van volumegroei, de aanpak van wachtlijsten en goede zorg voor privacy, zonder dat dit een waardevolle samenwerking met onze partners in de weg zit.

 

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/Beleidsnota_s/Coalitieakkoord_2018_Liefde_voor_Almere.pdf

Jeugdzorg verwacht tekort van 39 miljoen euro in 2019

09 november 2018 10:2809-11-18 10:28

159

De instellingen voor jeugdbescherming komen in 2019 naar verwachting 39 miljoen euro tekort, schat de sector zelf. De tarieven die gemeenten betalen voor jeugdbescherming liggen bijna 14 procent beneden de norm die eerder werd berekend.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland gaven de opdracht tot de berekeningen aan onderzoeksbureau Berenschot, meldt Jeugdzorg Nederland op de eigen site.

Jeugdzorg en VNG gaven opdracht tot een onderzoek om kostprijzen van diensten en producten van de zogenoemde Gecertificeerde Instellingen in kaart te brengen. Dat zijn instellingen die van de overheid kinderbeschermingsmaatregelen mogen nemen in het kader van de jeugdreclassering.

Berenschot onderzocht wat gemiddeld genomen de reële kostprijs zou moeten zijn voor de verschillende producten. Het onderzoeksbureau baseert dat op de kosten die Gecertificeerde Instellingen moeten maken om aan alle interne en externe kwaliteitseisen te voldoen.

lees verder >>>>https://www.nu.nl/algemeen/5562530/jeugdzorg-verwacht-tekort-van-39-miljoen-euro-in-2019.html